Helal Belgelendirme

Helal Belgesi

Gıdalar ile ilgili İslam dininde genel olarak kabul edilmiş kuralları, inanışları ve günümüzde gıda-ürün güvenliği alanındaki genel kuralları kapsamaktadır. 

Güvensiz olan gıdalar helal olarak tanımlanamayacağından, gıda güvenliği ve izlenebilirliği "Helal, Temiz ve Sağlıklı Gıda" standardının ön şartını oluşturmaktadır. 

Helal Gıda Üzerine Genel Esaslar

1. Kapsam

Bu standart İslami kurallara göre helal gıda üzerim zincirinde; ham madde kabul, hazırlama, işleme, ambalajlama, etiketleme, kontrol, kolileme, depolama, sevkiyat gibi gıdanın fabrikaya girişinden nihai tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği her aşamada takip edilmesi gereken temel şartları ve kuralları tanımlamaktadır.  

Bu standardın tüm şartları genel olup, gıda zincirinde olan tüm organizasyonlar için uygulanabilir. 

Bu standardın tüm organizasyonlarında uygulanan genel esaslar, Helal Gıda Sertifikalandırma kuralları içerisinde yer almaktadır.

2. Temel Kurallar

Aşağıda referansları verilmiş dokümanlar bu standardın uygulanmasında esas alınır.

- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

- Yasal Mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ v.b.)

3. Terimler ve Tanımlamalar

3.1 İslami Kurallar

Allah'ın Müslümanlar için gönderdiği Kur'an'da emrettiği kuralları ve Hz. Muhammed'in (SAV) sünnetini kapsamaktadır. 

3.2 Helali Temiz ve Sağlıklı Gıda

İslami kurallara ve amaçlanan kullanımına uygun olarak üretildiğinde, hazırlandığında ve tüketildiğinde insan sağlığına zarar vermeyen ürün.

3.3 Ön Şart Programları (PRP)

Nihai ürünün gıda zincirinde ham maddeden tüketime kadar geçen sürede standartta belirtilen temel şartları ve aktiviteleri kapsar. 

3.3.1 İyi Üretim Uygulamaları

Güvenli ve sağlıklı üretimi garantileyen üretim yeri, çevre, alet, ekipman ve üretim süreci, personel ve ham maddenin hijyenik kalite ve güvenirliklerini tanımlayan ve kontrol altına alan uygulamalar bütünüdür. 

3.3.2 İyi Hijyen Uygulamaları (GHP)

Tüketiciye ulaşan ürünün, tüketici için güvenli hijyenik standartlarda olduğunu garantileyen gıda zincirindeki tüm aşamaları kapsar. 

3.4 Helal, Temiz ve Sağlıklı Gıda Güvenliği

Tarım ve gıda ürünlerinin, amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlandığı ve tüketildiğinde tüketiciye zarar vermeye neden olmayacağı İslam inancına uygunluğunu ifade eder.

3.5 Helal Temiz ve Sağlıklı Gıda Güvenliği Sisteminin Kurulması

Helal, temiz ve sağlıklı gıda güvenliği sistemini oluşturan; el kitabı, prosedürler, proses şemaları, talimatlar, kalite planları, helal kritik kontrol noktaları planlarının ve formların oluşturulması ve uygulanmasını ifade eder. 

3.6 Gıda Zinciri

Gıda maddelerinin üretiminde hammaddeden başlayarak hazırlama, işleme, imalat, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve piyasaya arz aşamalarının tümünü kapsar.

3.7 Gıda Katkı Maddeleri

Normal şartlarda tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya tipik gıda ana bileşenleri olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan ve gıdanın üretilmesi, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında teknolojik amaçla veya beklenen sonucu elde etmek için mamüle ya da bir komponentini elde etmek için yan ürüne doğrudan veya dolaylı olarak ve bilinerek katılan maddeler.

3.8 Soğuk Zincir

Gıdanın orijinal kalitesini korumak amacı ile gıda zinciri boyunca zorunlu olarak uygulanan soğutma, dondurma ve depolama aktiviteleri bütünüdür.

3.9 Genetiği Değiştirilmiş Organizma  (GDO)

Organizmaların doğal DNA’sında değişimler oluşturan genetik değiştirme teknolojileri kullanılarak yaşayan diğer türlerden bitkisel, hayvansal ya da mikrobiyolojik kaynakların genlerinin değiştirilmesi.